SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

3) Eğitim kursunu tamamladığında 18 yaşını doldurmuş olmak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR
1) T.C. vatandaşı olmak

 

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

 

3) Eğitim kursunu tamamladığında 21 yaşını doldurmuş olmak.

 

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti su istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma laf atma sarkıntılık ırza tasallut ırza geçme kız kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma fuhuşa teşvik fuhuş için aracılık uyuşturucu madde kullanma uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

5)  Kamu haklarından yasaklı olmamak

 

6)  Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

 

7) 14. maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

 

EĞİTİM

    Madde 14 – Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Web Tasarım