1. Kurumun Adı
CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.

2. Kurumun Adresi

MEŞRUTİYET CAD. KONUR 2 SOKAK NO:43/4 Kızılay / Çankaya / Ankara

3. Kurucunun Adı

Ahmet CİVELEK, Gülden CİVELEK
Yönetici : Mustafa CİVELEK.

4. Programın Dayanağı

Bu program; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğe uygun olarak  hazırlanmıştır.

5. Programın Adı

Özel Temel ve silahlı Güvenlik Eğitimi

6. Program Düzeyi En Az Ortaöğretim
En az orta öğretim mezunu 18 yaşını tamamlamış yetişkinler düzeyinde hazırlanmıştır.

7. Programın Amaçları
İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisinin yetkilerini,
Yetkilerin uygulanış tarzlarını,
İnsanlarla görevi sırasında etkili iletişim kurabilmeyi,
Eğitim tesislerinde görev alacaklarsa, rehberlik uzmanları ve eğitim yöneticileriyle işbirliği sağlaması,
Ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve atış becerisini,
Liman güvenliğinin uluslar arası standart ve gereğini,
Kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemlerini,
Kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğünü,
Başta uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere, sık karşılaşılan suçlar ve nedenleriyle, toplumsal olaylarda tedbir alabilmeyi,
Olay yerindeki şüpheli cisimlere karşı davranışları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi,
Yangın ve doğal afet durumlarında hareket tarzlarını ve alınabilecek önlemleri öğretmeyi,
amaçlamaktadır.

8. Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar
Programın her aşaması ve değerlendirmesinde yukarıdaki amaçlar göz önünde bulundurulur.
Uygulamalar verilen bilginin davranışa dönüştürülmesini amaçlar.

9. Programın Süresi
Haftalık Süre : Haftada 42 saat
Toplam Süre : ( 5188 sayılı Yasaya göre) silah bilgisi ve atış eğitimi hariç asgari 90 saat, silah bilgisi ve atış eğitimi dahil asgari 120 saattir.

10. Program İçeriğinin Toplam Kurs Süresine Göre Haftalık Dağılımı
A) Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
1- Özel Güvenliğin Anlamı ve Kapsamı
Özel Güvenliğin Felsefesi
Türkiye’de Modern Özel Güvenlik Tarihçesi
2- Özel güvenlik görevlisinin Yetkileri
Kimlik sorma, arama ve el koyma
İHEB, İHAS ve T.C. Anayasası
5188 Sayılı Yasa
Sahte Kimlik Belgesi Kullanma Suçu
Kimlik Bilgileri Söylememe Suçu
Adli Arama
Yetkinin Sınırları
Şüphelinin Eşyası ve Üzerinin Aranması
Mağaza Müşterilerinin Aranması
Arama İşlemleri
Önleme Araması
Şartları
Çalışma İlişkilerinden Kaynaklanan Arama
Hava Alanlarında Arama
El Koyma
Adli El Koyma
Önleme El Koyması
Terk Edilen ve Bulunan Eşya
3- 2559 Sayılı Kanun
2559 Sayılı Kanuna Göre Genel Kolluğun Yetkileri
Genel Kollukla ilişkiler
4- Yakalama
İHEB ,İHAS ve T.C Anayasası
5188 Sayılı Yasa
Önleme Yakalama
Özel Yakalama
Adli Yakalama
Yakalananın Muhafazası
5- Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Zor Kullanma
Özel Hukukta Hukuka Uygunluk Nedenleri
Meşru Müdafaa
Zaruret Hali
6- Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri
Meşru Müdafaa Şartları, Sorunun Aşılması
Kanun Hükmünde İcra
Yetkili Mevkiin Emrini İfa
Zaruret Hali
7- Zor Kullanma ve Silah Kullanma Yetkisi-Sınırları
8- Özel Güvenlik Görevlisinin İnsan Hakları İhlalleri
Faili Olabilecekleri Suçlar
Hürriyeti tahdit, haksız üst arama, konut dokunulmazlığını ihlal, zimmet……, rüşvet alma, keyfi ve sert muamele, sırrın ifşa, görevi ihlal, emre itaatsizlik, öğrendiği suçu merciine bildirmeme, görevi terk, görevi kötüye kullanma, işkence, kötü muamele, evrakta sahtecilik.
9- Özel Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenebilecek Suçlar
Memura karşı şiddet ve tahdit, aktif mukavemet, pasif mukavemet, hakaret ve taarruz, sövme yaralama.
10- 5188 Sayılı Yasa’da Yer Alan Suçlar
Adli Suçlar ve Cezaları
İzinsiz özel güvenlik hizmeti alma, izinsiz özel güvenlik hizmeti verme, izinsiz özel güvenlik birimi kurma, izinsiz özel güvenlik eğitimi verme, izin almayan özel güvenlik görevlisini istihdam, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmama, usulsüz reklam
11- İdari Suçlar ve Cezaları
Zamanında bildirimde bulunmamam, ek önlemleri almama, grev yasağına uymama, ateşli silahını kanuna aykırı ve görev alanı dışında kullanma, kimlik kartını başkasına kullandırma, eksikleri gidermeme, özel güvenlik görevlisini başka işte çalıştırma.
12- Özel Güvenlik Görevlisinin Hakları
Dernek, Sendika ve Siyasal Partilere üye olma hakkı ve suçları
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

B) Güvenlik Tedbirleri
1- Devriye Hizmetleri
Devriyenin Tanımı, Amacı ve Önemi
Devriyelerin Genel Olarak Dikkat Edeceği Hususlar
Devriyenin Görevleri
Devriye Görevi Esnasında Kontrol Edilecek Yerler
2- Nokta Hizmetleri
Noktanın Tanımı, Amacı ve Önemi
Nokta Kurulabilecek Yerler
Nokta Görevlisinin Dikkat Edeceği Hususlar
Nokta Memurunun Görevleri
3- Kontrol Noktaları
Kontrol Noktası Tanımı, Amacı ve Önemi
Kontrol Noktası Çalışma Esasları
Kontrol Noktası Görevlisinin Davranışları
Özellikli Şahısların Kontrolü
Personelin Kontrolü
Ziyaretçi Kontrolü
Personele Ait Paket ve Malzemelerin Kontrolü
Araçların Kontrolü
4- Not Alma
Not Almanın Tanımı Amacı ve Önemi
Not Alma Taktikleri
Şüpheli Eşkal Tarifi
Eşya Tarifi
5- Rapor Yazma
Rapor Yazmanın Tanımı, Amacı ve Önemi
Rapor Yazılırken Gerekli Bilgiler
Rapor Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar
6- Önleme Araması
Kişiler Üzerinde Yapılan Önleme Araması
Yardımcı Güvenlik Cihazları
7- Tutanaklar
Tutanağın Tanımı, Amacı ve Önemi
Tutanağın Bölümleri
Tutanakların Ortak Özellikleri
Tutanak Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar
Tutanak Çeşitleri
Olay Tespit Tutanağı
Yakalama Tutanağı
Arama Tutanağı
Zaptetme Tutanağı
Suçüstü Tutanağı
Teslim Tesellüm Tutanağı
Yangın Tutanağı
8- Sosyal İlişkiler
Halkla İlişkiler
Genel Kollukla İlişkiler
9- Yakalama, Arama, El Koyma, Zor Kullanmanın Tanımı ve ilgili CMUK mevzuatına Göre Hukuki Dayanak ve Yöntemleri

C) Etkili İletişim
1- İletişim
İletişimin Tanımı
İletişim Türleri
Kişi-içi İletişim ve Çatışma
Kişiler Arası İletişim
Örgüt-İçi İletişim ve Çatışma
Kitle İletişimi ve Çatışma
2- Etkin İletişimin Önündeki Engeller
Korkular
Önkabüller
Duyarsızlık
İsim Takmak
Kararsızlık
Alınganlık
Ben-Merkezcilik
3- İletişimin Temel Becerileri
Karşımızdakini Dinlemek
Kendini Tanımak
Kendini Açmak
Kendini Doğru İfade Etmek
Mesajlarımız
Tam Mesaj- Kısmi Mesaj- Kirli Mesaj
Mesajın Hazırlanması
Etkin İfadenin Kuralları
4- İletişimin Püf Noktaları
Beden Dili
Sesin ve Sözün Ötesi
Yarı- Dilsel Göstergeler
Savunucu İletişim
Soru Sormak – Yanıt Vermek
Cevap Verme Sanatı
Kendinden Emin Konuşmak
Kendinden Emin İfade – Kendinden Emin Dinleme
Kendinden Emin İletişim Önerileri
Eleştiri Sanatı – Eleştirmenin Kuralları
” Hayır” Diyebilmek
Neden Hayır Diyemeyiz?
Hayır Deme Taktikleri
5- Empati
Empatinin Tanımı ve Tarihçesi
Empatinin Sempatiden Farklılığı
Günlük Yaşamda Empatinin Önemi ve Empati İle İlgili Değişkenler
6- Stres ve Risk Yönetimi
Stresle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi
Stres Belirtileri
Stres Kaynakları
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
7- Motivasyon
Motivasyonun Tanımı
Motivasyon ve İş Yaşamına Etkileri
Motivasyonun özellikleri
Takım Çalışması Anlam ve Önemi
Motivasyonu Etkileyen Değişkenler
8- Problem Çözme Yolları
Problem Çözümündeki Aşamalar
Alt Amaçlar ve Planlama
Deneme ve Yanılma Yada İçgörü

Problem Çözmede Karşılaşılan Güçlükler


E) Temel İlk Yardım

1- Genel İlkyardım Bilgileri
İlkyardım Nedir?
Acil Tedavi Nedir?
İlkyardımcı Kimdir?
İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?
İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
İlkyardımcının Müdahale İli İlgili Yapması Gerekenler Nelerdir?
İlkyardımın ABC’si Nedir?
2- Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
İlkyardımcının Bilmesi Gereken ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir?
Vücutta Nabız Alınabilen Bölgeler nelerdir?
Hasta/Yaralının Değerlendirilmesinin Amacı Nedir?
Hasta/Yaralının İlk Değerlendirilme Aşamaları Nelerdir?
Hasta/Yaralının İkinci Değerlendirilmesi Nasıl Olmalıdır?
Olay Yerini Değerlendirmenin Amacı Nedir?
Olay Yerinin Değerlendirilmesinde Yapılacak İşler Nelerdir?
3- Temel Yaşam Desteği
Solunum ve Kalp Durması Nedir?
Temel Yaşam Desteği Nedir?
Hava Yolunu Açmak İçin Baş – Çene Pozisyonu Nasıl Verilir?
Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?
Dış Kalp Masajı Nasıl Yapılır?
Yapay Solunum Nasıl Yapılır?
Solunum Yolu Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?
Tam Tıkanıklık Olan Kişilerde Heimlich Manevrası Nasıl Uygulanır?
4- Kanamalarda İlkyardım
Kanama Nedir?
Kaç Çeşit Kanama Vardır?
Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?
Şok Nedir?
Kaç Çeşit Şok Vardır?
Şok Belirtileri Nelerdir?
Şokta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?
Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?
5- Yaralanmalarda İlkyardım
Yara Nedir?
Kaç Çeşit Yara Vardır?
Yaraların Ortak Belirtileri Nelerdir?
Yaralanmalarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Ciddi Yaralanmalar Nelerdir?
Ciddi Yaralanmalarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Delici Göğüs Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Görülebilir?
Delici Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Delici Karın Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Olabilir?
Delici Karın Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Neden Önemlidir?
Kafatası Yaralanmaları Çeşitleri Nelerdir?
Kafatası ve Omurga Yaralanmalarının Nedenleri Nelerdir?
Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında Belirtiler Nelerdir?
Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
Yanık Nedir?
Kaç Çeşit Yanık Vardır?
Yanığın Ciddiyetini Belirleyen Faktörler Nelerdir?
Yanıklar Nasıl Derecelendirilir?
Yanığın Vücuttaki Olumsuz Etkileri Nelerdir?
Isı İle Oluşan Yanıklarda İlkyardım İşlemleri Nedir?
Kimyasal Yanıklarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Elektrik Yanıklarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Sıcak Çarpması Belirtileri Nelerdir?
Sıcak Çarpmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Donuk Belirtileri Nelerdir?
Donukta İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Kırık Nedir?
Kaç Çeşit Kırık Vardır?
Kırık Belirtileri Nelerdir?
Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar Nelerdir?
Kırıklarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Burkulma Nedir?
Burkulmada İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Çıkık Nedir?
Çıkık Belirtileri Nelerdir?
Çıkıkta İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?
Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Tespit Yöntemleri Nelerdir?
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım İlkyardım
Bilinç Kaybı Nedir?
Bilinç Kaybı Nedenleri Nelerdir?
Bilinç Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
Bilinç Bozukluğu Durumunda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Koma Pozisyonu ( yarı yüzükoyun – yan pozisyon ) Nasıl Verilir?
Havale Nedir?
Havale Nedenleri Nelerdir?
Nedenlerine Göre Havale Çeşitleri Nelerdir?
Ateş Nedeniyle Oluşan Havale Nedir?
Ateşli Havalede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Sara Krizi ( Epilepsi ) Nedir?
Sara Krizinde İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?
Kan Şekeri Düşmesi Nedenleri Nelerdir?
Kan Şekeri Aniden Düştüğünde Hangi Belirtiler Görülür?
Kan Şekeri Düşüklüğü Yavaş ve Uzun Sürede Oluşursa Hangi Belirtiler Görülür?
Kan Şekeri Düşmesinde İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri Nelerdir?
Göğüste Kuvvetli Ağrı Belirtileri Nelerdir?
Göğüs Ağrısında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
9- Zehirlenmelerde İlkyardım
Zehirlenme Nedir?
Zehirlenmelerde Genel Belirtiler Nelerdir?
Zehirlenme Hangi Yollarla Meydana Gelir?
Sindirim Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Cilt Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Zehirlenmelerde Genel İlkyardım Nelerdir?
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Hayvan Isırmaları Neden Önemlidir?
Kedi, Köpek Isırmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Arı Sokmalarının Belirtileri Nelerdir?
Arı Sokmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Akrep Sokmalarının Belirtileri Nelerdir?
Akrep Sokmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Yılan Sokmalarında İlkyardım Nasıl olmalıdır?
Deniz Canlıları Sokmasında Belirtiler Nelerdir?
Deniz Canlıları Sokmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
12- Boğulmalarda İlkyardım
Boğulma Nedir?
Boğulma Nedenleri Nelerdir?
Boğulmalarda Genel Belirtiler Nelerdir?
Boğulmalarda Genel İlkyardım İşlemleri Ne Olmalıdır?
13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Hasta/Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar Nelerdir?
Acil Taşıma Teknikleri Nelerdir?
Sürükleme Teknikleri Nelerdir?
Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma ( RENTEK manevrası )

F) Kalabalık Yönetimi

1- Grup Dinamiği
Grubun Tanımlanması
Davranış ve Kaynakları
Bireyin Toplum İçindeki Yeri ve Önemi
Kültür ve Toplumsal Normlar
2- Kolektif Davranış ve Özellikleri ( Teorik )
Kolektif Davranışın Ön Koşulları
Kalabalığın Anlamı, Oluşumu ve Özellikleri
Kalabalığın Çeşitleri
3- Topluluğun Çeşitleri ve Özellikleri ( Teorik )
Topluluğu Yönlendirme Usulleri
Olayların Hazırlık Safhası
Olayları Başlatma Usulleri
4- Eylem Taktikleri ( Teorik )
Eylem Biçimleri
Panik Nedenleri
Kişi Tipleri
Provokatörler
5- Genel İlkeler ( Teorik )
Diyalog Kurma
İkna Edici ve İnandırıcı Olma
İnisiyatif Kullanma
Caydırıcılık.
Provokasyona Gelmeme
Profesyonel Olma
6- Cop ve Göz Yaşartıcı Gazlar (Teorik)
Copun Özellikleri
Göz Yaşartıcı Gazların Sınıflandırılması
Göz Yaşartıcı Gazların Etkileri
Göz yaşartıcı Gazların Kullanım Esasları
Göz Yaşartıcı Gazlarda İlk Yardım
7- Şüpheli İle Alanda Görüşme (Uygulama)
Yaklaşma. Tepki Zamanı İlkesi
Tehlike Bölgesi
Duruş
8- Göreceli Pozisyon Alma ( Uygulama )
Kişi Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar
Saldırganlığın Erken Uyarı İşaretleri
9- Copun Tanımı ve Çeşitleri ( Uygulama )
Vuruş Teknikleri
Hedefe İsabet
Akıcı darbe Vuruşu Prensibi
Öne Doğru Kesme Vuruşu
El Arkası kesme Vuruşu
10- Cop Çekmenin Pozisyonları ( Uygulama )
11- Vuruşlarda Hedef Seçimi ( Uygulama )
12- Vuruş ve Blok Teknikleri ( Uygulama )
Coplu taşıma Tutuşu
Çaprazlama Boğma Tutuşu
Copun Kelepçe Yerine Kullanılması
13- Toplu Düzenler ( Uygulama )
Hat Düzeni
Kama Düzeni
Çember Düzeni
14- Koruma Düzenleri ( Uygulama )
Hakem
Araç
Sahne
15- Göz Yaşartıcı Gazlar ( Uygulama )
Gaz Maskesi Kullanımı
Sprey Çeşitleri
Sprey Kullanımı

G) Güvenlik Sistem ve Cihazları

1- Yolcu ve Bagaj Kontrolünün Yasal Dayanağı
2- Tehdit Değerlendirmesi
3- Elektronik Güvenlik Sistemleri
Tanım
Genel Özellikleri
4- X-RAY Cihazı
X-RAY Radyasyonu
Sağlık Emniyeti
Dozaj Gösterge Şeridi ( Dozimetre )
Yapılmaması Gerekenler
X-RAY Sistemleri
Çarpmalı X-RAY ( Pulse X-RAY )
Uçuşan Noktalı X-RAY ( Flying Spot X-RAY )
Sabit Potansiyelli X-RAY ( Constant Potential X-RAY )
5- Kapı Dedektörleri
Kapı Dedektörlerinin Çalışma Sisitemi
Ayarı
Test Edilmesi
Özellikli Yolcuların Kontrolü
Eldeki Eşyaların Kontrolü
6- El Dedektörleri
El Dedektörlerinin Çalışma Sistemi
Ayarı
Test Edilmesi
El Dedektörlerinin Kullanılması
7- Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri ( CACS )
Tanım
Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri
Biyometrik Sistemler
Turnikeler
Bariyerler
8- Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri ( CCTV )
Tanım
Sistemin Kullanımı
İşleyiş
9- Veri ve Görüntü Nakil Sistemleri
Tanım
Sistemin Kullanımı
İşleyiş
10- Yangın Algılama Sistemleri
Tanım
Sistemin Kullanımı
İşleyiş
11- Çevre Güvenlik Sistemleri
Tanım
Sistemin Kullanımı
İşleyiş
12- Soygun ve Sabotaj Alarm Sistemleri
Tanım
Sistemin Kullanımı
İşleyiş
13- Elektronik Çevre Güvenlik Alarm Sistemleri
Çit ( Fence ) Üstü Koruma
Hacim Koruma
Toprak Altı Koruma

H) Silah Bilgisi ve Atış

1- Silah Bilgisi
Silahın Tanımı
Silahın Çeşitleri
Ateşli Silahlar
Ateşsiz Silahlar
Silahın Parçaları ve Sökülüp Takılması
Silahın Parçalarında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderme Yolları
Silah Temizliği ve Dikkat Edilecek Hususlar
Silah Bakımı ve Dikkat Edilecek Hususlar
Silahlı Görev Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Devir Teslim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2- Atış Teknikleri
Atış Emniyeti
Temel Atış Teknikleri
İleri Seviye Atış Teknikleri
I) Kişi Koruma
1- Koruma Hukuku
Koruma Hukuku İle İlgili Mevzuat
Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler
2- Korumanın Temel Prensipleri
Korumanın Amacı
Koruma Görevinin Dört Aşaması
Kişisel Fiziki Güvenlik
Temel Koruma Prensipleri
3- Öncü Çalışması
Keşif Yapmayı Gerektiren Yerler
Toplantılarda Koruma Düzeni
Halka Açık Yerlerde Koruma Düzeni
Güzergah Güvenliği
Yurt Dışı Seyahatler
Tren ve Gemilerde Koruma Düzeni
4- Görev Silahlarını Tanıma
Yarı Otomatik Silahlar
MP-5
5- Suikastlerin Nedenleri ve Suikastçilerin Çalışma Yöntemleri
Saldırı Nedenleri
Saldırı Metotları
Saldırılara Karşı Metotlar
İntihar Saldırıları
6- Yaya Koruma Teknikleri
Korumanın Amaçları ve Aşamaları
Korumanın Temel Vasıfları
Yaya Koruma Teknikleri ve Düzenleri
Karo Düzeni
Bir Kişiyle Koruma
İki Kişiyle Koruma
Üç Kişiyle Koruma
Dört Kişiyle Koruma
Beş Kişiyle Koruma
Altı Kişiyle Koruma
Tehlike Anında Koruma
Kalabalıklar Karşısında Koruma
Toplantılarda Koruma Düzeni
Merdiven ve Asansörlerde Koruma Düzeni
Boğma Noktaları
7- Motorize Koruma Teknikleri
Konvoy Düzenleri
Tek Arabalı Koruma
İki Arabalı Koruma
Üç Arabalı Koruma
Kılavuz Araba
Baştaki Güvenlik Aracı
Makam Aracı
Kadro Aracı
Motosikletler
Ambulans
Koruma Görevlilerinin Sorumluluk Alanı
Konvoy İlerleme Teknikleri
8- Şahıs ve Bagaj Kontrolleri

J) Uyuşturucu Madde Bilgileri

1- Uyuşturucu Maddenin Tanımı, Sınıflandırılması ve Yasal Prosedürü
Uyuşturucu Madde Nedir?
Uyuşturucu Madde Türleri
Uyuşturucu Madde Kategorileri
Kenevir
Tarihçesi
Özellikleri
Kullanım Yöntemleri
Afyon Türevleri
Tarihçesi
Özellikleri
Kullanım Yöntemleri
Kokain
Tarihçesi
Özellikleri
Kullanım Yöntemleri
Hallisinojenler
Tarihçesi
Özellikleri
Kullanım Yöntemleri
2- Uyuşturucu Kaçakçılığının Ülkemizdeki Durumu ve Trendleri
Ülkemizde Uyuşturucu Madde Mevzuatı
Yakalamalarda Öngörülen Cezalar
Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Yöntemleri
Araç Aramada Dikkat Edilecek Hususlar
Yakalamalarda Öngörülen Cezalar
3- Bağımlılık Nedir, Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir?
Maddenin Tanımı
Bağımlılık Nedir Tanımı
Bağımlılık Yapan Maddeler
Madde Kullanıcıları Tanıma ve Bağımlı Profilleri
4- Bağımlılığa İten Faktörler Nelerdir? (Çevre ve Sosyal Faktörler )
Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önleme ve Eğitim Çalışmaları
Uyuşturucu Maddelerin Etkileri
Uyuşturucunun Arz ve Talep Boyutları Arasındaki Farkları ve Kesişim Noktalarını Anlama ve Günlük Çalışmalarına Yansıtma
Uyuşturucu Maddelerin Etkilerini ve Kullanıcıların Psikolojik Yapılarını Öğrenme ve Bu Şahıslarla Karşılaşıldığında Onları Tespit Edebilme ve Onlara Karşı Empatik Yaklaşabilme, İletişim Kurma
5- Madde Bağımlılığı İle İlgili Ülkemizdeki Durum ve Tedavi Yöntemleri
Birey Aile İlişkileri
Bireyin Sosyal Yaşantısı
Madde Kullananlara İlkyardım
Tedavi ve Terapi Yöntemleri

K) Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı

1- İtfaiye Teşkilleri Hakkında Genel Bilgiler
2- Yanma ve Yangın
Yanma nedir, Yanmanın Çeşitleri
Yanmanın Ürünleri
Yangın Nedir, Yangın Sınıfları
Yangın Oluşum Safhaları
Yangınların Sebepleri ve Etkenleri
Yangın Yerindeki Tehlikeler
Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması
3- Yangın Türleri
LPG Yangınları
Doğalgaz Yangınları
Akaryakıt Yangınları
Baca Yangınları
Elektrik Yangınları
Orman Yangınları
Araç Yangınları
Bina Yangınları
4- Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri
Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları
Yangın Söndürme Prensipleri
5- Yangın Önleyici Tedbirler
İşyerinde, Kurum ve Kuruluşlarda Acil Durum Planı ve Ekiplerin Kurulması
Binalardan Dahili Söndürme, Algılama ve Tahliye Sistemleri
Yangında Koruyucu Malzemeler
Yangın Dolapları ve Bulundurulması Gereken Malzemeler
6- Doğal Afetlerin Tanımı, Özellikleri ve Sonuçları
Doğal Afetin Tanımı ve Çeşitleri
Deprem
Tanımı
Deprem Öncesinde Alınacak Tedbirler
Deprem Esnasında Alınacak Tedbirler
Bina İçerisinde Alınacak Tedbirler
Bina Dışında Alınacak Tedbirler
Deprem Sonrasında Alınacak Tedbirler
Sel
Tanımı ve Nedenleri
Sel Durumunda Alınacak Genel Önlemler

Değerlendirmeyle İlgili Esaslar
Bu Kurs Programının sonunda yapılacak olan yazılı-test ve uygulama sınavlarında, her bir dersten %50 oranında puan almak gereklidir. Hem yazılı-test, hem de uygulama sınavlarının yapılacağı derslerde, her iki sınavın ortalamasının %60’ı geçmesi gereklidir.

Yöntem ve Teknikler
Bu program uygulanırken; anlatım, gösterip – yaptırma, problem çözme, tartışma, örnek olay gibi yöntemler ile soru – cevap, gösteri, drama ve rol yapma gibi öğretim tekniklerinden faydalanılacaktır.

Program Esnasında Kullanılacak Araç ve Gereçler
Ders Kitapları : Programı kapsayan ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan kitaplar eğitim kurumlarında kullanılabilirler. Diğer kitaplar için Emniyet Genel Müdürlüğü yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş olma şartı aranır.
Kullanılacak Araçlar : Televizyon, Video, Projektör, Projektör Perdesi, Tepegöz, Bilgisayar, Beyaz Yazı Tahtası ile Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi İçin Atış Poligonu ve Ortamı

Web Tasarım