CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi sırasında uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek amacı ile yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerinizin şirketimizce işlenmesi gerekebilmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından ne şekilde işlendiği hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin, Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği Hakkında

Toplanması halinde kişisel verileriniz, şirketimizin ticari ve çalışma hedeflerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, çalışma koşulları politikalarının sürdürülebilmesi amacıyla, kanunların yetkilendirdikleri kurum ve özel kişilerle ve hizmet verdiğimiz asıl işverenlerle KVKK 8. Ve 9. Maddesinde öngörülen meşru şekilde paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ilgili mal ve hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinden Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız aşağıda açıklanmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için şirketimize yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular 30 günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

 1. Şirketimiz İletişim Bilgisi Hakkında

Yukarıda sayılı haklarını kullanmak isteyen ilgililer MACUN MAH. ERCİYES İŞYERLERİ SİTYESİ 200. Cad. NO:20 YENİMAHALLE/ANKARA adresimize veya info@catguvenlik.com mail adresimize yazılı müracaatta bulunabilirler.

CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KVKK BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim

Soyisim

TC Kimlik Numarası

Telefon Numarası

E Mail

Adres

 

 • Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Her türlü riskin bertaraf edilebilmesi için ŞİRKET ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Web Tasarım