1- Özel Güvenlik İzin Belgesi alınması için yapılması gereken işlemler nelerdir ?

5188 nolu kanun uyarınca güvenlik hizmeti almak isteyen kurum ya da kuruluşlar “İl Özel Güvenlik Komisyonu” tarafından verilen “Özel Güvenlik İzin Belgesini” almak zorundadırlar.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ:

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.
Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.
Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.
(Değişik) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valilik onayı ile sona erdirilebilir.
YÖNETMELİK (MD.8)
Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.
Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.
Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.
Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik eğitim sertifikası ve kimlik kartları nereden alınıyor?

Özel güvenlik sertifika ve kimlik işlemleri Valiliklerimiz tarafından yürütüldüğünden, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve kimlik işlemleri için müracaatın ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Özel güvenlik sınavına Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?

Mevcut sınav sistemimize göre, Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi hangi ilde alınmış ise, özel güvenlik sınavına da eğitimin alındığı ilde girilmesi gerekmektedir.

Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılıyor?

Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz için, eğitim alınan özel güvenlik eğitim kurumu aracılığıyla ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik yenileme sertifikasını aldıktan sonra kimlik müracaatı yapılırken kimlik harcı yatırılacak mı? Eğer kimlik harcı yatırılmayacak ise daha önce yatırılan harçlar ne olacak?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11’inci maddesi hükmünce çalışma izin belgesi süresiz olduğundan özel güvenlik kimlik harcı bir defaya mahsus yatırılacaktır. Özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi için ikinci defa yatırılan harç bedellerinin iadesi işlemi Valilikler tarafından takip edildiği için, başvuruların ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi devam edecek mi?

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11.maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimi devam etmektedir.

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni almak için Yapılacak Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir?

Diploma fotokopisi,(aslı görülecek )

T.C. Kimlik Numarası

Dört adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)

Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası

Özel güvenlik kimlik kartının çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenilebilirim?

Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Alınan Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek hakem hastaneye sevk edilmesi istenebilir.

Özel Güvenlik Görevlilerine Çalışma İzni Verilmesi İçin Harç Alınır mı?

Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için bir defaya mahsus ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. Ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar, en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar, üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlarda eğitim şartı aranmaz.

Özel Güvenlik Görevlileri İşçi Sayılır mı?

Özel güvenlik görevlileri 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalıştıklarından işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.(Devlet memuru statüsünde olanlar hariç)

Özel Güvenlik Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Suç İşleyenler Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Özel Güvenlik Görevlileri Görevleriyle Bağlantılı Olarak Suç İşlerse Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik görevlileri, böyle durumlarda kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?

1)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

2)Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

3)Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.

4)Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.

5)Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

6)Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

7)Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

8)Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

9)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.

10)Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Özel Güvenlik Görevlileri Devriye veya nokta nöbetini kaç kişi ile ifa edebilir?

Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini tek kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir. Ancak, koruma ve güvenliğin daha sağlıklı yapılabilmesi ve bir olay karşısında devriyenin veya nokta nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri Ne Zaman Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine Girmektedirler?

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

Özel Güvenlik Görevlileri Nerelerde Silahlı Olarak Görev Yapamazlar?

Özel toplantılarda,

Spor müsabakalarında,

Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar,

Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerler.

Kimlik Kartını Başkasına Kullandıran, Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?

Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Ateşli Silahını Kanuna Aykırı veya Görev Alanı Dışında Kullanan Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?

Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Özel Güvenlik Görevlilerince Kamuya Açık Alanlarda Yapılan Aramalarda Yakalanan Kişi(ler) veya El Konulan Madde veya Cisimlere Ne Gibi Bir İşlem Yapılmaktadır?

Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde veya cisimler, yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Özel Güvenlik Görevlileri “Özel Güvenlik” İbaresi Yazılı Yeleği Ne Zaman Giyerler?

Özel güvenlik görevlileri; Gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan “özel güvenlik” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Özel güvenlik görevlileri görevli iken kullandıkları silahları görev dışında taşıyabilirler mi? Ayrıca ruhsatlı silah alabilirler mi?

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte özel güvenlik görevlilerinin görevli silahları görev alanı dışında veya görevli değilken taşıyamaz ve kullanamazlar.
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alabilmek için 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak için aranan şartlara haiz olunması durumunda ruhsatlı silah alınabilmektedir. Ancak özel güvenlik görevlileri olmaktan dolayı taşıma ruhsatı almak mümkün değildir.

Özel Güvenlik Görevlisinin Maaş ve Özlük Hakları ile İlgili şikayetler nereye bildirilmektedir?

Özel güvenlik görevlilerinin maaş ve özlük hakları 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde karşılıklı akitle belirlendiği için bu şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlükleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” hattını arayarak soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet ve başvuru taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturmak için iletebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlileri Güvenlik ve Koruma Hizmeti Dışında Başka Bir İşte Çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması Durumunda Ne Olur?

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir. Bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi € bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanabilecektir.

Özel Güvenlik Görevlisi Uzun Namlulu Silah Taşıyabilir mi?

Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

Ateşli Silahlar Özel Güvenlik Görevlilerine Ne Şekilde Teslim Edilir?

Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar her sayfası yöneticiler tarafından onaylanmış “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne kaydedilir ve imza karşılığı özel güvenlik görevlilerine teslim edilir

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Neden Yapılmaktadır? Görev Esnasında Ölüm, Yaralanma, Sakatlanma gibi Durumlarda Tazminat Alınabilir mi?

Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.

Görevini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerine veya kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar tazminat ödenmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Ne Şekilde İptal Edilir?

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni Valilik/Bakanlıkça iptal edilir.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri Nelerdir?

İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine özel güvenlik personeli istihdam edilmesine veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek.

Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle işyerinin, çalışanların ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasına karar vermek.

Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya Özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek.

Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitiminde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek.

Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak.

Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak.

Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, Valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak.

Kanun ve yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile Vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

Özel Güvenlik İzin Başvurusu Ne Şekilde Değerlendirilir?

Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, Özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Özel Güvenlik İzni Hangi Durumlarda Verilmemektedir?

Genel güvenlik kapsamında korumanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.

Özel Güvenlik İzni Ne Şekilde Sona Erdirilir?

Geçici haller dışındaki Özel güvenlik izni, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve Valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Özel Güvenlik Faaliyet İzni İçin İstenilen Belgeler ve Aranan Şartlar Nelerdir?

Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası ve imza sirküleri,

Şirketi temsil edecek yöneticiler için ortaklar kurulundan yetki belgesi,

Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Şirket hisselerinin nama yazılı olması,

Şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

 

Özel Güvenlik Faaliyet İzni Müracaat Evrakları Posta ile gönderilebilir mi?

Özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafından gönderilecek evrak, posta kanalı ile gönderiliyorsa “Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hitaplı dilekçe ile, elden teslim ediliyorsa Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının Gelen Evrak Büro Amirliğine verilmesi gerekmektedir.

Özel Güvenlik Şirketlerinin Kurucularında Hangi Şartlar Aranır?

Özel güvenlik şirketlerinin kurucularında aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.

Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzninin Hazırlanma Süreci Nasıldır?

Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.
Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.
Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Faaliyet İznini Almadan Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunanlar Ne Şekilde Cezalandırılır?

Faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bu şekilde cezalandırılan kişiler bir daha özel güvenlik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yönetici olamazlar.

Özel Güvenlik Şirketleri Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Sağlayacakları Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İçin Düzenlenecek Sözleşmede Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bu sözleşmelerde;

Hizmeti alacak kişi, kurum veya kuruluşun adı,

Adresi,

Hizmetin kapsamı,

Personel sayısı,

Hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir.

Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Üçüncü Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Sağlanacak Koruma ve Güvenlik Hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesinin bildirimi yapılmakta mıdır?

Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.

Kurucu ve Yöneticilerde Aranan Şartların Kaybedilmesi Halinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksikliğin giderilmemesi veya kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Yabancı Bir Şirket Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmeti Verebilir mi?

Yabancı bir şirketin; Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması, Bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına tabidir.
Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

İşe Giren ve İşten Ayrılan Güvenlik Personeli Valiliğe Bildirilmek Zorunda mıdır?

Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir.

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri Koruma ve Güvenlik Planlarını nereye, ne zaman verirler?

Özel güvenlik birimleri ve Özel güvenlik şirketleri;

Güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde Valiliğe verir.

Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İzleme İzin Başvurusu Nereye Yapılmaktadır ve İstenen Belgeler Nelerdir?

Valiliğe yapılacak başvuruda;

Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

Alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Alarm İzleme Merkezi Açmak İsteyen Özel Güvenlik Şirketi Ne Yapmalıdır?

Alarm izleme merkezi kuracak özel güvenlik şirketleri Valilikten faaliyet izni almak zorundadır.

5188 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ateşli Silahlar Ne Şekilde Temin Edilir?

Komisyonun kararı üzerine, Özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise Valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir.

Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında, Şirketlerinde ve Birimlerinde Ateşli Silahlar Ne Şekilde Muhafaza Edilir?

Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur.

Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

Özel güvenlik üniforma kataloğu nasıl ücretlendiriliyor ve ücreti hangi hesaba yatırılıyor?

Katalogda şirketin kullanacağı logo, arma vb. yakın çekim olarak tek sayfaya, kıyafetler ise her sayfaya bir cephe olmak üzere dört cepheden çekilir. Logo, arma vb. sayfa başına 5 (beş) TL ve kıyafetler ise her dört cephesi(dört sayfa) 5(beş) TL. olarak ücretlendirilir.
Halk Bankası Gölbaşı Şubesi Polis Akademisi 80000014 nolu hesaba elden veya EFT yoluyla yatırabilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Giyeceği Üniforma ve Kullanacağı Teçhizat Nasıl Belirlenir, Herhangi Bir Sınırlama Var mıdır?

Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat;

Özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur.

Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat İçişleri Bakanlığınca onaylanır.

Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk, biçim ve motifte olamaz.

Özel güvenlik üniforma kataloğuna fotoğraf ilave edilebilir mi?

Onaylanmış olan kataloğa farklı tarihli ek veya ilave yapılmamaktadır. Kataloğun yeniden hazırlanması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Birimi Nedir?

Kişi, kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime özel güvenlik birimi denir.

Özel Güvenlik Birimi Olan Kişi, Kurum veya Kuruluş Ayrıca Güvenlik Hizmetini Başka Bir Şirkete Gördürebilir mi?

Kişi, kurum veya kuruluşun bünyesinde Özel güvenlik birimi kurulmuş olması, Özel güvenlik şirketinden koruma ve güvenlik hizmeti satın alınmasına mani değildir.

Özel Güvenlik Birimlerinde İstihdam Edilen Personel İçin Bildirim Zorunluluğu Var mı?

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen Özel güvenlik görevlilerinin listesi ve Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Valiliğe verilir.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmadan Özel Güvenlik Görevlisi İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan Özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çalışma İzni olmayan Kişileri Özel Güvenlik Görevlisi Olarak İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İzin Almadan Özel Güvenlik Birimi Oluşturanlar Ne Şekilde Cezalandırılır?

İzin almadan özel güvenlik birimi oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Özel Güvenlik İznini Almadan Özel Güvenlik Görevlisi İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?

Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yönetmelik değişikliği ile şekli değiştirilen özel güvenlik kimlik kartları ne zaman dağıtılacak?

Yeni özel güvenlik kimlik kartlarının basımı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, mevcut kimlik kartları ile çalışılmaya devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlandığında ilgililere gerekli duyuru yapılacak olup, eski kimlik kartı ile çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve kimlik kartlarının yenisi basıldığında eski kimlik kartlarını değiştirmeleri gerekecektir.

( Daha detaylı bilgi için 0 312 418 00 67 nolu telefondan uzmanlarımızla görüşebilirsiniz. )

Web Tasarım