CAT Güvenlik Görev Yeri Talimatı
23 Şubat 2017
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelik
23 Şubat 2017

CAT Güvenlik Hizmetleri Uygulama Talimatı

BÖLÜM 1
AMAÇ KAPSAM ve TANIMLAR
 

Madde 1. AMAÇ:

Bu yönetmelik CAT Güvenlik Hizmetleri LTD.ŞTİ (CAT GÜVENLİK) kadrosunda gerek şirket merkezinde gerekse hizmet verilen projelerde yürütülecek güvenlik hizmetlerinin Prensip ve uygulama esaslarını belirleyerek CAT Kalite Standartlarının sağlanmasını ve Özel Güvenlik Hukukuna uygun hareket tarzlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Madde 2. KAPSAM:

Bu yönetmelik CAT Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ. Kadrosunda görev yapan bütün güvenlik personellerini ve büro çalışanlarını kapsar.

Madde 3. TANIMLAR:

1.İş Yeri            : Güvenlik hizmeti veren firmanın tüm idari işlerini yürüttüğü yer.
2.Görev Yeri            : Güvenlik hizmetinin verildiği yer.
3.Güvenlik Hizmeti    : Bina, tesis, araç gereç, personel ve sakinlerin; Yangın,hırsızlık, soygun, gasp, yağma, gibi tehlikelere karşı korunması ve güvence altına alınması.
4.Güvenlik Görevlisi    : Hukuk kurallarına uygun, talimatlar çerçevesinde, belirli bir yer ve süre içerisinde fiziki ve teknik olanakları kullanarak can-mal güvenliği ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini sağlamak üzere CAT Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ.  tarafından görev ve yetki verilen kişi.
5.Güvenlik şirketi        : Koruma ve Özel Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen özel güvenlik kuruluşu, CAT Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ.
6.Elektronik Devriye Kontrol Sistemi (EDKS): Güvenlik görevlilerinin görev ve alanları içinde kontrol etmesi gereken yerlerde bulunan ve bilgisayar sistemine bağlı olan elektronik sistem.

BÖLÜM 2
GENEL UYGULAMA ESASLARI

Madde 4. GÜVENLİK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR :

1. Özel Güvenlik görevlileri, görev saatleri içinde; Görünüşüne, kılık ve kıyafetine, üniformasına ve teçhizatına, gerekli özeni göstererek, şirketimiz ve meslektaşlarının itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
2. Özel Güvenlik görevlileri, şirket yetkilisi tarafından kendisine verilen özel talimat ve görevler ile birlikte firmamızın güvenlik yetkilisi tarafından verilen güvenlik hizmeti ile ilgili görev ve talimatları tamamen yerine getirmelidir.
3. Özel Güvenlik görevlisi, görevini, azami dikkat ve özen çerçevesinde yapacak, devamlı surette dikkatli ve hazır olacaktır. İşyerindeki tüm çalışan ve müşterilere karşı ayırım yapmadan saygılı olacak, ilişkilerinde mesafeli olmaya dikkat edecektir. Bu ilişkiler görevi aksatacak, samimiyetin şirketimizin nam ve unvanına leke düşürecek derecede olmamasına dikkat edilmelidir. Beden dili olarak soğuk ve olumsuz davranış ile asık surat mimiklerinden uzak olmalıdır.
4. Özel Güvenlik görevlisi, görevi başında çay ve yemek molaları dışında sigara içmemeye özen göstermelidir.
5. Özel Güvenlik görevlisi, göreve alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmeyecek ve görevi sırasında bu maddeleri kullanılmayacak, görevi dışında dahi uyuşturucu madde kullanmayacaktır.
6. Özel Güvenlik görevlisi, mevzuat gereğince görevli olmadıkları zaman zarfında üniforma ile dolaşmayacaklardır. Üniforma ve teçhizatların gereksiz bir şekilde yıpranmasını önlemek amacıyla, giysi dolabı olanağı sağlanan işyerlerinde üniformalar dolapta muhafaza edilecek, görev bitiminde çıkartılıp, yerine sivil giysiler giyilecektir. Normal kullanma süresinden önce yıpratılan üniforma ve teçhizat güvenlik görevlisi tarafından yenilenecektir.
7. Özel Güvenlik görevlisi devriye esnasında hızlı ve sessizce çevreye rahatsızlık vermeyecek bir şekilde hareket edecektir.
8. Özel Güvenlik görevlisi, kapalı duran kapıları açıp, geçtikten sonra mutlaka tekrar kilitleyecektir. Sorumluluğundaki kapı anahtarlarını yetkisiz ve ilgisiz kişilere sürekli veya geçici bir süre dahi vermeyecektir.
9. Özel Güvenlik görevlisi için verilecek yemek molaları, görev çizelgesinde belirtilen saatlerde olacaktır.
10. Özel Güvenlik görevlisi, görevin başlangıcında olan olumsuzlukları veya vukuatları güvenlik yetkilisine en hızlı haberleşme yöntemi veya telefonla bildirecektir.
11. Özel Güvenlik görevlisi, bildirilmesinin gecikmesi halinde görevini tehlikeye düşürecek tüm olumsuz durumları derhal kendi güvenlik müdürüne bildirecektir.
12. Güvenlik görevlisi, görevi sırasında gördüğü, keşfettiği veya kuşkulandığı bütün olayları yazılı olarak olay rapor formuna kaydedecektir. Örneğin; Bir cam kırılması, anahtarın kaybolması, bir lambanın yanmaması, kopuk bir elektrik teli, gaz sızıntısı vb.
13. Özel Güvenlik görevlisi olay raporlarını iki nüsha olarak hazırlamak suretiyle, birini şirketin yöneticisine, diğerini ise firmamızın güvenlik bölge yetkilisine teslim edecektir.
14. Özel Güvenlik görevlisi, çok somut belirtiler taşımayan yoruma açık ve kuşku düzeyinde bir olay ile karşı karşıya kaldıysa, buna ilişkin raporu şirketin yöneticisine değil, öncelikle firmamızın güvenlik yetkilisine bildirmelidir. Konunun, şirket yetkilisine iletilmesi hususuna ve bildirim yöntemine firmamızın ilgili güvenlik müdürlüğünce karar verilir.
15. Özel Güvenlik görevlisi, güvenlik bölge yetkilisinin saptayacağı görev çizelgesi doğrultusunda görevlerini ifa edecek, izinlerini yine belirlenen sıraya göre kullanacaklardır.
16. Özel Güvenlik görevlisi, şirketin iş yerlerinde gördüğü ve tanımadığı kişilerden kimlik soracaktır. Şirketin iş yeri bahçesinde veya içinde yabancı biri varsa kişiden şüphe duyulmalı ve o kişiden orada bulunuş nedeni hakkında açıklama yapması istenmelidir.
Şüpheli şahısın suç işleme amacı taşıyıp taşımadığına dair karar vermede, güvenlik görevlisi tarafından dikkat edilmesi gereken konularda;
a. Olayın  gece olmasına,
   b. O kişinin iş yerinin kritik bölümünde bulunup bulunmadığına,
  c. Güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına,
d. Üzerinin aranmasına izin vermemesine,
e. Aracın incelenmesine izin vermemesine,
  f. Özel Güvenlik görevlisi ile konuşurken kuşkulu tutum ve davranışlarına,
g. Adını ve adresini vermekte tereddüt etmesine
dikkat edilmelidir.
17. Özel Güvenlik görevlisi ancak söz konusu kişinin yasa dışı bir amaç taşımadığından emin olduktan sonra onu izinsiz giren biri olarak nitelendirilmeli ve iş yerini terk etmesini veya Onu işyerinden çıkarmalıdır. Eğer   güvenlik görevlisi bu kişinin yaptığı açıklamadan tatmin olmaz ve o kişi kimliğini göstermeyi, herhangi bir açıklama yapmayı reddederse hemen pasifize edilmeli (kelepçe ve cop marifetiyle), olay raporu düzenlenmeli ve şirket yetkilisi ile firmamızın Güvenlik bölge yetkilisine bilgi verilip,155 Polis imdat merkezi aranarak Emniyet görevlilerinin müdahalesi sağlanmalıdır.(Jandarma bölgesinde 156 Jandarma imdat hattına ihbarda bulunulur.)
18. Özel Güvenlik görevlisi, şirkete veya şirketin personeline ait olan bir parayı veya herhangi bir eşyayı ödünç alamaz, izinsiz kullanamaz.
19. Özel Güvenlik görevlisi, görevi ile ilgili olarak kendisine firmamız tarafından sağlanan imkanlar ve özlük hakları dışında ve firmamızdan izin almadan hiçbir hediye, pirim veya ikramiye kabul etmeyecektir.
20. Proje veya ziyaretçilere ait araçlar kesinlikle kurcalanmayacak ve içlerine girilmeyecek, ehliyeti olsa dahi bu tür araçları kullanmayacaklardır.
21. Çalışmalarda disiplin esas olduğu dikkate alınacak, ilişkilerinde hiyerarşiye (astlık-üstlük ilişkisine) dikkat edilecektir. Müracaatlar ve şikayetler dilekçe ile bir üst yetkiliye (amire) bildirecektir. Güvenlik şefi diğer Güvenlik elamanlarının amiridir. Amir makul bir sürede çözüm bulamadığı takdirde şirkete bildirim yapılabilir. Amire bildirilmeyen şikayet ve başvurular, firmamızca yapılmamış addolunur.
22.Verilen görevleri zamanında yapacak ve sonucu görevi veren ilgiliye bildirecektir.
23.Projenin makam sahiplerini işe geliş ve gidişlerinde karşılayıp uğurlayacak, şapka giyiliyorsa elle askeri selam, başı açık ise başla selamlayacaktır.
24. Özel Güvenlik görevlisi, işin hassasiyeti ve özelliği nedeniyle herhangi bir zamanda firmamızın güvenlik müdürü veya onun tespit edeceği kişi tarafından kendisinin veya varsa aracının aranmasını bir ön şart olarak kabul eder. Ancak bu arama saygılı ve aranan kişiyi rencide etmeyecek şekilde yapılacaktır.
25. Özel Güvenlik görevlisi adres değişikliği, medeni hal ve yakın akrabalar gibi kişisel bilgilerin değişmesi halinde yazılı olarak bilgi verir. Yakın akrabalarının karıştığı Adli ve polisiye olaylar mutlaka firmamızın güvenlik müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgiler firmamızın güvenlik müdürlüğünce kişisel dosyasına konulur. Olayların Niteliğine göre personelin durumu yeniden gözden geçirilir. Göreve devamında sakınca görüldüğü takdirde geçici veya sürekli olarak görevden el çektirilebilir.
26. Özel Güvenlik görevlisi, nasıl hareket edeceğine karar veremediği yeni durumlar karşısında mutlaka firmamızın güvenlik bölge yetkilisine ve onun talimatına göre hareket edecektir.
27. Özel Güvenlik görevlileri;
  a.Hırsız girmesi,
b.Yangın tehlikesi,
  c.Su basması,
   d.Gaz tehlikesi
e.Bomba tehdidi
gibi acil durumlara karşı kendilerine verilen talimatlar ve eğitim sürecinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edeceklerdir.

Madde 5. TAVIR VE DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

1.Her zaman üniformana uygun ve yakışır hareket et.
2.Görev yerini terk etme.
3.Bulunduğun yeri temiz ve düzenli bulundur.
4.Görev anında gazete, dergi, roman okuma ve radyo-teyp dinleme ve televizyon seyretme, oyun oynama.
5.Görev esnasında göze nahoş gelecek, örf ve adete aykırı tüm davranışlardan kaçın.(Ellerini cebine sokma, sakız çiğneme, sigara içme, tespih anahtarlık ve zincir sallama, şapkayı arkaya yatırma …) Sabit dur, nöbetteyken duvara veya bir yere yaslanma, dik ve kendinden emin dur. Sohbet etmek, uyumak, yalan söylemek gibi özel güvenlik hizmetlerine aykırı davranışlardan sakın.
6.Görev yerindeki demirbaş malzemeleri koru.
7.Görev yerindeki yetkililere müşteri ve personele karşı her zaman saygılı, güler yüzlü ve nazik ol. İnsanlara sevecen ama ciddi davran.
8.Şahıslarla oturarak konuşma, ayağa kalk ve konuşurken mümkün olduğu kadar el-kol hareketleri yapma.
9.Görev yerinde sesli bir şekilde şarkı söyleme veya iş arkadaşlarınla münakaşa yapma.
10.Görev yerinde yetkililer ve çalışan personelle aşırı samimiyet ve laubali düzeye varan ilişkiler kurma.
11.Hizmet verilen proje personeline ve müşteriye hanımefendi-beyefendi veya adı biliniyorsa… Bey, … Hanım şeklinde hitap et.
12.CAT Güvenlik Yetkililerine amirim, müdürüm veya Bey/Hanım şeklinde hitap et.
13.Çalıştığın projeye ait kullanılana bilir malzemeyi (faks, telefon, fotokopi vb.)şahsi amaçların için kullanma. Özellikle telefon ile özel görüşmeler yapma.
14.Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz et.
15.Girilmesi yasak olan yerlere girme, girmek isteyenleri ikaz et.
16.İzinli ve görev dışında olduğunda hizmet verdiğin projeye gelme.
17.Göreve alkollü gelme, görev yerinde kesinlikle alkol içme.
18.İyi bir gözlemci ve dinleyici ol.
19.Sorulacak sorulara kısa ve öz yanıt ver.
20.İşyeri ve CAT Güvenlik ile ilgili bilgiler hakkında gereksiz konuşma ve sohbetlerden kaçınarak, firmadan almış olduğun başarı ödülleri dışında, maaş, özlük vs. kişisel iş bilgilerini hiç kimseyle paylaşma.
21.Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini kendilerinden izin almaksızın kimseye verme.
22.Görev yerine eskiden çalışmış personel, arkadaş veya akrabalarını davet etme.
23.Sabah ve akşam, giriş çıkışta üst düzey yetkililerini verilen direktiflere göre karşıla ve uğurla.
24.Göreve dinlenmiş ve psikolojik olarak hazır gel.
25.Görev esnasında personel ve müşteriler ile diyaloğunu verilen talimatlar doğrultusunda olmalı.Gerek kendi aralarında gerekse proje elemanları ile ilişkilerinde saygılı ol. Tartışmalardan uzak dur, argo ve küfürlü konuşma, ilişkilerde proje ve CAT GÜVENLİK yetkilileri ile mesafeli olmaya önem ver.

Madde 6. KILIK KIYAFET VE TEÇHİZAT İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

1.Bay Özel Güvenlik Görevlileri; Her gün mesaiye gelirken sakal traşı ol.
2.Saç kesimini şapka dışına taşmayacak şekilde kestir.
3.Favorini, kulak memesinin hizasını geçmeyecek şekilde düzelt.
4.Bayanlar, aşırıya kaçmayacak derecede hafif şekilde makyaj yapabilir.
5.Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan giyilecektir.
6.Şapka, genişliği başa göre ayarlanmış, saçlar önde görülmeyecek, siperi alnı ortalamış şekilde açık alanda devamlı olarak giyilecektir.
7.Pantolonu temiz ve ütülü giy.
8.Kravatı yakası iliklenmiş gömleğe düğümü aşağıya sarkmayacak şekilde ve ucu bel kemeri hizasında bağla.
9.Kemeri pantolon köprülerinden geçirerek tak.
10.Siyah renkte çorap giy.
11.Ayakkabılarının bağları bağlı, boyalı ve temiz olarak giy.
12.Montunu, gömleğin üzerine kravatın logosu görünecek şekilde giy.
13.Parka veya yağmurluk-eldiven ve çizmeyi kötü hava şartlarında gerektiğinde giy.
14.Düdük ipini, gömleğin üçüncü düğmesine, düdüğü ise sağdaki cebe koyacak şekilde tak.
15.Apoletleri doğru olarak gömlek ve kazak omuzlarındaki kulaklardan geçirerek tak.
16.Rozetini mont giydiğinde montun yakasının sol köşesine, giymediğin zamanda kravatın orta yerine tak.
17.Cop ve kelepçeni; cop sağ kalça, kelepçe sol kalça şeklinde üzerinde taşı. Cop ve kelepçenin üzerinde bulundurulması yetkililerce istenmiyorsa kullanılmaya hazır şekilde güvenlik kulübende kolayca ulaşabileceğin yerde bulundur. Herhangi bir yerde bırakma.
18.Kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde sağ yakaya veya boynuna tak.
19.Telsizle görüşme yapıldığında sol elde, taşıma esnasında sağ bel kemerinde taşı. Şarj cihazını güvenlik noktasında, masa üzerinde bulundur. Şarjı biteni doldur.
20.El Detektörünü sağ elde tutarak kullan, kullanılmadığında iki elle önde, uzun süreli beklemelerde ise masa üzerine bırak.
21.El feneri, gece devriye esnasında ve acil durumda kullan.
22.Kıyafet ve teçhizatı, mesai dışında ve proje dışında kesinlikle giyme.
23.Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda bulundur.
24.Kılık kıyafet ve teçhizattan doğabilecek kusur ve eksiklikleri derhal ilk amirine bildir.
25.CAT Güvenlik tarafından verilen üniformanın başkalarına giydirme ve başkalarının kullanmasına izin verme.

BÖLÜM 3
GÖREV BÖLGESİ UYGULAMA ESASLARI

Madde 7. NÖBET YERİNDEKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

1.Yetkili amirlerin izni olmadan hiçbir surette nöbet yerini terk etme, görev yerini ve nöbetini bir başkası ile değiştirme.
2.Görev yerinin özelliğine ve görevin çeşidine göre nöbet yerinde sabit veya sorumluluk bölgesi içinde devriye görevini yürüt.
3.Nöbet yerinde kesinlikle uyuma, görev dışı işlerle uğraşma.
4.Görev bölgesinde meydana gelen olaylara müdahale et, nedenlerini araştır, faillerini tespit ederek durumu en hızlı yolla (telsiz-telefon) amirlerine rapor et.
5.Kontrole gelen amirlerin bölgeye geldiğinde onları ciddiyetle karşıla ve durum hakkında bilgi ver.
6.Görevi teslim aldıktan hemen sonra ve görevinin devamı süresince belirtilen zaman aralıklarında durum hakkında amirlerine haber ver.
7.Amirlerin verecekleri emir ve talimatları itaatle dinle, gereğini yap.
8.Ehliyetin olsa dahi görev yerinde proje ve misafirlere ait araçları kullanma.
9.Vardiya çizelgesine ve saatlerine mutlaka uy ve görevine zamanında başla.
10.Nöbet yerine yeni görevli gelmeden ve nöbetini teslim etmeden görev yerini terk etme.
11.Şüpheli gördüğün her şeyi, şahsı veya cismi derhal amirlerine bildir.
12. Özel Güvenlik görevlileri, sadece çok acil durumlarda düdük ile haberleşmeyi sağlamalıdırlar. Gereksiz yere çevreyi rahatsız etmemeli, ancak acil durumlarda tereddütsüz bir şekilde düdükle haberleşme sağlanmalıdır. Düdüklerin anlamları:
Uzun Düdük: Yoklama/Haberleşme (En az 2 saatte bir)
Bir Uzun Düdük: Çağırma (Gerektiğinde)
İki Uzun (devamlı) Düdük: Yardım /İmdat (acil durumlarda)
13.Telsiz, telefon ve el detektörü kullanma talimatına uygun kullan.

Madde 8. ANA GİRİŞ KAPILARINDAKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

a- PERSONEL VE ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI:

1.Personelin projeye ait alana girişi sırasında giriş kartlarını kontrol et.
2.Giriş kartını takmamış personele nezaket kuralları çerçevesinde kartlarını takmalarını ikaz et, takmayanları proje yönetimine bildir.
3.Giriş kartı olmayan, unutan veya kaybeden tanıdığın personele o gün için kimlik kartı karşılığında ziyaretçi kartı verilerek girişlerini temin et. Çıkışta kartları geri al, kimliklerini iade et.
4.Ziyaret ve iş görüşmesi yapmak maksadıyla gelen kişileri kibar ve saygılı bir şekilde karşıla, önce kimliğini al, randevusu olup olmadığını sor, görüşme maksadını ve geldiği yeri öğren.
5.Gelen kimsenin ziyareti kabul edildiyse ziyaretçi defterine kayıt et. Ziyaretçi Kartı ver refakat edilmesi gerekenlere refakat et, diğerlerine gideceği yeri tarif ederek yönlendir.
6.Gelen kimsenin ziyareti kabul edilmediyse, ziyaretçide mesajı olup olmadığını öğren ve uygun bir gerekçe söyleyerek nazik bir şekilde uğurla.
7.Ziyaret, resmi görüşme vb. sebeplerle gelen Emniyet ve Kamu görevlileri ile yabancı uyruklu personeli görüşme yerine mutlaka refakatçi ile götür ve getir.
8.Belirlenen acil durumlar haricinde mesai saatleri dışında ziyaretçi kabul etme. Öğle yemeği istirahatı dönemlerinde ziyaretçi kabul etme. Acil durumlarda mutlaka ziyaret edilecek kişinin onayını alarak ve refakatli olarak yanına gönder.
9.İçeriden dışarı çıkan ziyaretçilerin Ziyaret Kartını al, kimliğini kontrol ederek teslim et ve nazik bir şekilde uğurla.
10.Ziyaretçilere ve personele ait paket, çanta, poşet gibi eşyaları el detektörü kullanarak bizzat ziyaretçiye ve personele açtırma suretiyle gözle kontrol et.
11.Şüpheli durumlarda veya herhangi bir ihbar halinde personelin üzerini el detektörü ile ara.

b-ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI:

1.Projeye gelen araçları kontrol et, projeye ait olmayan araçları ilgili üniteye haber ver. Uygun Görüldüğünde Ruhsatını al Geçici Araç Giriş kartı ver içindeki malzemenin tespitini yaptıktan sonra içeri girmesine müsaade et.
2.Projeden dışarı çıkan hizmet araçlarını çıkış müsaade kâğıdını ve malzeme çıkış kâğıdını al. Çıkış kâğıtlarında yazılı cins, miktar ve yetkili imzanın bulunup bulunmadığını kontrol et, müsaadesiz hiçbir araç ve malzemenin dışarı çıkmasına izin verme.
3.Göreve çıkan araçların kaydını Araç Kayıt Defterine yaz. Proje yönetimince bildirilecek araçları deftere kayıt etme. Projeye ait hizmet araçlarının çıkışta ve dönüşte Km.lerini deftere kaydet.
4.Özel bir talimat verilmedikçe projenin otoparkı ısısalı ise, gelen ziyaretçilere aracının dışında trafiği ve hizmeti aksatmayacak şekilde par etmesini sağla.
5.Yaya ve araç trafiğini kontrol et, müsaade edilmeyen yerlere araç park ettirme kapı önünde yığılmalara engel ol

Madde 9. OTOPARK NÖBET YERLERİNDEKİ HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

1.Garaj kapısını kapalı tut ve projeye gelen araçları durdurarak ne gaye ile geldiğini sor.
2.Otoparkta bulunan araçları dışarıdan gözle kontrol et. Farı, kapıları, camı açık kalmış araçları ve alarm çaldığı durumlarda araç sahibine bildir.
3.Projeye dönüş yapan özel ve hizmet araçları ile projeye bırakılan taşeron ve yabancılara ait araçların hasarlı olup olmadığını dıştan kontrol et. Tespit ettiğin hasar durumu hakkında rapor tut, yetkililere ulaştır.
4.Dönüş yapan projeye ait araçların Km.lerini deftere kayıt et.
5.Projeden dışarı çıkan hizmet araçlarının çıkış izin evrakını ve malzeme çıkış belgesini al. Yetkili imzaların bulunup bulunmadığını kontrol et.
6.Araç kayıt defterine çıkış kaydını yap.
7.Bu konuda proje yetkililerince verilen özel bir talimat (Örneğin: Şoför giriş-çıkış talimatı) varsa onu da uygula veya uygulattır.
8.İşletmelerde açık ve kapalı otoparkta gece 21.00 den sonra özel araç bırakıldı ise plaka numaralarını kaydet.
9.Hafta sonlarında garajda hizmet araçları dışında personel aracı varsa plaka numarası ile kaydet.
10.Garaj ve otoparklardaki hiçbir aracı kullanma, içlerine girme ve kurcalama.
11.Güvenliğe teslim edilmiş olan araç anahtarlarını ilgisiz kişilere verme. İade edilmek üzere dikkatli bir biçim ve yerde muhafaza et.

Madde 10. VARDİYA DEVİR TESLİMİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR:

  a.Vardiya devir-tesliminden önce yapılması gerekenler;

1.En az On (10) dakika önceden görev yerinde bulun.
2.Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol et.
3.Senden evvelki vardiyada neler olduğunu öğren. Sana teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu konuda ne yapılacağını tam olarak öğren.
4.Vardiya devir-teslim defterini oku. Senden önceki vardiya görevlileri tarafından imzalandığını gör.
5.Ziyaretçi araç kayıt defterini incele, içeride ve dışarıda bulunan araçları ve ziyaretçilerin durumlarını öğren.
6.Duruma ve çevreye hakim olduğundan emin ol.
7.Vardiya devir-teslim defterini imzala.
8.Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev başından ayrılma.

 b-Vardiya devir-teslim defterinin doldurulması;

1.Senden önceki vardiya görevlilerinin imzalarını gör.
2.Vardiyayı vukuatsız olarak teslim aldığı hususunu yaz ve imzala.
3.Vardiya içinde oluşabilecek önemli olayları ve olumsuzlukları yaz.
4.Devriye dolaşımını ve sonucunu yaz.
5.Vardiyanın sonucunda vardiyayı vukuatsız bir şekilde teslim ettiğini yaz ve imzala.

Madde 11- YAYA VE MOTORLU DEVRİYE HİZMETİNİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ KURALLAR:

1.Verilen talimatlara göre devriye görevini yaya veya motorlu olarak yap.
2.Yaya devriye, hava karardıktan sonra, sabah aydınlanıncaya kadar, belirli bir program dâhilinde, belirlenen saatlerde, belirlenen noktaları (istediğinde akıllı kalem veya saat kurma yöntemi ile) kontrol et.
3.Motorlu devriye; Projenin çevresini tel örgü veya duvar boyunca değişik zamanlarda ve istikamette araçla dolaşarak kontrol et.
4.Motorlu devriye; Devir teslimlerde araç ile ilgili hususları ve aksaklıkları bildir ve rapor defterine kaydet.
5.Devriye görevinde çevreyi, binayı kontrol et olup bitenleri, aksaklıkları gör ve mümkünse gider, mümkün değilse kaydet ve ilk fırsatta müdahale et.
6.Giriş kartı olmayan araç ve kişileri tespit ederek güvenlik amirine/şefine bildir.
7.Sigara içme, proje yönetimince verilen talimatları takip ve kontrol et, talimatlara ve kurallara uymayanları ikaz ederek yetkililere bildir.
8.Araç ve yaya trafiğini düzenle, kurallara aykırı hareket edenleri uyar, yetkililere bildir.
9.Projeye çevreden gelecek kişilerin girişlerini önle, duvar, tel, çit, elektrik ve aydınlatma tesisatlarının durumunu gözlemleyip kontrol et, aksaklıkları ve eksiklikleri amirlerine bildir.
10.Devriye esnasında diğer nöbetçilerin durumlarını kontrol et, verilmiş talimatlara uymayanları amirlerine bildir.
11.Projede bulunan taşeron firma personelinin görev dışında başıboş ve izinsiz dolaşmalarına mani ol, talimatlara uymayanları takip ve kontrol et.
12.Acil durum meydana geldiğinde (yangın, sabotaj, kaza, hasar vb.)süratle olay yerine git, gerekli işlemleri yap ve amirlerine bilgi ver.
13.Devriye esnasında cam emniyetine çok dikkat et.
14.Vardiyada birden fazla kişiye telsizle kısa durum raporu ver
15.Amirlerin vereceği görevle ilgili diğer işleri yap.

Madde 12- TELEFON GÖRÜŞTÜRMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:

1.Telefonla özel görüşme yapma. Acil ve özel durumlarda yapacağın görüşmeleri telefon kayıt formuna kaydet.
2.Ahizeyi (telefonu) kaldırıldığında “CAT GÜVENLİK, BUYRUN EFENDİM” diye yanıt ver.
3.Telefonda ciddi, saygılı ve kısa konuşma yap.
4.Karşı tarafın bıraktığı mesajları doğru ve tam olarak kaydet ve en kısa sürede ilgili kişiye ulaştır.(GÜN, SAAT, GÖRÜŞÜLEN, KİŞİ, KONU, MESAJ VD.)
5.Telefonlarda PROJE ve CAT GÜVENLİK hakkında bilgi verme. Bilgi isteyenin numarasını ve sorusunu alarak amire bildir.
6.Telefonda oluşabilecek arızayı anında proje yetkilisine haber ver.
7.Güvenliğe ait telefonla ilgisiz kişilerin konuşmalarına izin verme. Bu konuda yetkililer izin verdiğinde ise yapılan konuşmaların telefon kayıt formuna kaydını sağla.
8.İlgili kişinin onayı olmadan her kim olursa olsun kimsenin cep ve ev telefon numarasını bir başkasına verme.

BÖLÜM 4.
HIRSIZLIK ,YANGIN,DEPREM,TRAFİK KAZALARI UYGULAMA ESASLARI


Madde 13- HIRSIZLIK OLAYLARINDA UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR:

1.Hırsızlık olayı tespit ettiğinde hemen olay raporu doldur ve vardiya defterine kaydet.
2.Hiç kimseye potansiyel hırsız muamelesi yapma.
3.Hırsızlık yapılan yerin ve bölgenin çevre emniyetini al.
4.Bu bölgede hiçbir yere dokunma ve dokundurma, parmak izlerinin kaybolmasına izin verme.
5.Proje yetkilisine haber ver. Derhal çıkış kapılarını kontrol altına al.
6.Emniyet ve CAT GÜVENLİK  yetkilisine haber ver.
7.Proje Yetkilisinin vereceği özel talimatları uygula.
8.Hırsız ile karşılaştığında ; Öncelikle can güvenliği emniyetini sağla, CAT GÜVENLİK yetkililerinden birine bildir ve yardım iste.
Mümkün ise ;
a.Yakala ve enterne (pasifize) et.
b.Polise teslim et.
c.Proje yetkilisine ve CAT GÜVENLİK yetkilisine bildir.
9.Hırsızı yakalamak mümkün olmaz ise ;
a.Projeye zarar vermekten kaçın .
b.Polise olayı bildir ve hırsızın eşkalini ver.
  c.Proje yetkilisine ve CAT GÜVENLİK yetkilisine bildir.
  d.Hasar ve kayıp raporu tanzim ederek ilgililere ver.

Madde 14- YANGIN HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

Özel Güvenlik görevlileri bir yangın başlangıcı birden fazla kişi iseler muhakkak öncelikle YANGIN İHBAR FORMUNDAKİ bilgileri içerecek şekilde itfaiyeye haber verirken diğerleri aşağıda yazılı sıra dahilinde yangının söndürülmesi faaliyetinde bulunacaklardır.

YANGIN TALİMATLARI:

1.Telaşlanma, ancak hızlı hareket et. Birden çok kişi iseniz aranızda görev bölümü yapınız ve uygulamaya geçiniz.
2.Yangın ihbar düğmesine bas. Yangın alarmı yoksa YANGIN diye bağırarak tüm personele yangını duyur.
3.İtfaiyeye telefon et (yangının cinsini ve yangın yeri adresini bildir.) Yangın ihbarı için İtfaiye telefonu 110′dur. Bölgedeki insanların acil durum tahliye planına göre dışarı çıkarılmalarını ve toplantı bölgesinde toplanmalarını sağla.
4.Proje yetkilisine haber ver.
5.Yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitlerini aç.
6.CAT GÜVENLİK bölge yetkilisine haber ver.
7.Kurtarma ve tahliye faaliyetlerine destek ver.
8.Yangın ihbar formunu doldur.
9.Yangın mahalline en yakın yangın istasyonundan yangının cinsine uygun yangın söndürücü ile müdahale et.
10.Mümkünse etrafındaki yanıcı maddeleri uzaklaştır.
11.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapat.
12.Görevliler ve itfaiyeden başkasını yangın bölgesine sokma.
13.Trafiği düzenle ve itfaiyenin geliş yolunu açık tut. Varsa, araçların çekilmesini iste.
14.Kendini ve başkalarını tehlikeye atma.
15.Yangın dolaplarını şu şekilde kullan.
   a-Dolabı aç hortumu ser,lansı hortumun ucunda olsun diğer ucu vanaya bağlı olsun.
b-Vananın açılmasını sağla ve lans ile suyu alevin üzerine gönder.
16.Portatif Yangın Söndürme Cihazını aşağıda açıklanan yönergelere göre kullan:
    a-Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
    b-Söndürmeye rüzgarı veya hava akımını arkanıza alarak başlayın.
c-Söndürmeye olabildiğince yakın ve size en yakın yerden alevin dibinden damlayan yerlerde en üstten başlayın (Kullanma mesafeleri 1 ile 6 m arasındadır.).
d-Yangın söndürücülerini dikey durumda tutunuz. Tüpü çarpmayınız, düşürmeyiniz.
   e-Söndürücünün çalışıp çalışmadığını güvenli bir bölgede kontrol edip, daha sonra mücadele bölgesine giriniz.
  f-Yangın büyüklüğüne göre Yangın Söndürme Cihazlarını teker teker değil, aynı anda kullanın.
e-Yangın söndürme tüpü tetiğinin üzerindeki pimi çekin. Tetiğe sonuna kadar basın.
   g-Yangın ve patlama riski olan yerlere çakmak,kibrit,sigara ile yaklaşmayacak ve üzerinde taşınmayacaktır ve bu alanlarda sigara içmeyecektir.
17.Bir yangın başlangıcı gördüğünde gecikmeksizin öncelikle itfaiye aranıp yangının yeri ve cinsi bildirilecektir.
18.Yangın söndürüldükten sonra yangın mahalline bir görevli bırak. Sönmüş yağının tekrar başlayabileceğini unutmayım, soğutun.
19.Elbiseleriniz tutuşur, saç veya cildiniz yanmaya başlarsa :
DUR!
YAT!…
YUVARLAN!… kuralını uygulayınız.

Madde 15. DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER İLE DEPREM ANINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

A)DEPREM ESNASINDA YAPILACAKLAR;

1.Bina içindeyseniz:
Kesinlikle bina içinde ve bulunduğunuz yerde kalın.
Pencere, raf, veya benzeri ağır eşyalardan uzak durun.
Bir masa veya sıranın altına gizlenin .
2.Koridor, Merdiven(vs) gibi saklanacak yer bulunmayan yerde iseniz ;
Pencereden uzakta, arkanız pencereye dönük diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzum arkasına birleştirerek koruyun.
3.Kütüphane veya raf dolapları çok olan bir yerde iseniz :
Hemen pencere ve dolaplardan uzaklaşıp diz çöküp, dirsekleriniz ile yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek bir masa veya sıra altına saklanın.
4.Laboratuar veya mutfakta iseniz :
Taşıp dökülebilecek sıvılardan ve kimyasal maddelerden uzak durun.
İmkanı varsa tüm yanan ocakları söndürün.
Pencere ve dolaplardan uzaklaşıp diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek bir masa veya sıra altına saklanın.
5.Araba içinde iseniz:
Hemen sağa çekip durun ve araçtan çıkmayın.
Üzerinize yıkılabilecek bina minare direk üst geçit elektrik telleri gibi yapılardan uzak durun.
Deprem şiddetli ise deprem sonrası köprü viyadük üst geçit kullanmayın.
Ağaçlardan, binalardan, devrilmiş veya dik elektrik direk veya tellerinden, reklam panolarından ve minarelerden uzak durun.
6.Kalabalık bir yerde iseniz:
Kapılara yönelmeyin, Herkes öyle düşüneceğinden ezilebilirsiniz.
Raflardan uzak durun.

B) DEPREM BİTTİKTEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1.Depremden sonra hızla binayı terk edin. Çalışmalar varsa tahliye planına göre kaçış yollarını kullanarak binayı boşaltın. Toplanma yerlerinde personeli toplayın.
2.Şoktaki insan yaralandığının farkında olmayabilir. Kendinizi ve çevrenizdekileri yaralanmış olabilecekleri düşüncesiyle kontrol edin.
3.Binayı kontrol edin. Asla asansör kullanmayın.
4.İmkanı var ise küçük yangınları söndürün, söndüremezseniz orayı terk edip etrafınızdakileri uyarın.
5.Dökülen, etrafa saçılan malzemeyi toplayın.

Madde 16. GÖREV BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER:

CAT  Özel güvenlik görevlisi Sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek trafik kazalarında şu şekilde hareket etmelidirler;
1. Kazaya  karışan araç/ araçların plaka numaraları kaydedilecek,
2. Sürücülerden araçlarını olay yerinden ayrılmaları ve konularını değiştirmemeleri bildirilecek,
3. Trafik polisine (154) haber verilecek,
4. Proje yönetimine haber verilecek,
5. CAT güvenliğe haber verilecek,
6. Yaralı varsa acil yardıma (112) haber verilecek,
7. Kaza mahalli emniyete alınacak, trafik akışı varsa trafiğin sağlıklı devam etmesi için gerekli tedbirler alınacak.
8. Tehlike oluşturan durum varsa önleyici önlemler alınacak.
9. Yaralılar varsa öncelikle kurtarma sonrasında ilk yardım müdahaleleri yapılır.
10. Ambulansın gecikmesi ve yaralıların durumlarının ağırlaşması söz konusu olduğunda plakası kaydedilmiş araçla en yakın sağlık birimine gönderilecek.
11. Olay tespit tutanağı tanzim edilecek ve CAT Güvenlik Merkezine gönderilecek.
12. Sürücülerden araç ruhsatları alınacaktır.

Madde 17. PATLAYICI MADDELER ve BOMBALARA KARŞI HAREKET TARZLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

Bomba ve Tehditlere Karşı Alınacak Önlemler:
Amaç : Adli ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir bomba tehdidi veya bir tehdit halinde müessese içerisinde paniğe meydan vermeden koruma ve Güvenlik  Planı esasları dahilinde gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamaktır.
Kapsam : Alınması öngörülen tedbirler sayesinde, ünite içerisinde bulunan bütün görevliler ile mevcut servislerde çalışan personel ve binaya giren ve binada bulunan diğer kimselerin güvenliğini, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin, gizlilik dereceli evrakın muhtemel bir olay halinde zarar görmesini içerir.
Sevk ve idare :
A) Herhangi bir bomba ve tehdit olayında yapılması gereken işler için yetki öncelikle o müessesede
1.Dairenin yetkili amiri
   2.Yardımcısı
  3.Koruma amiri, Sivil Savunma Amiri veya varsa Sivil Savunma Uzmanı
yetkilidir.

B) Sevk ve İdarenin yerine getirilmesinde yapılmış bulunan
  1-Koruma  ve Güvenlik Planı
2-Sivil Savunma Planı
3-Koruyucu Güvenlik Esasları
4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarda emniyet ve kaza önleme ve talimatı
5- Binaların yangından koruma yönetmeliği göz önüne alınarak uygulama yapılır.
C) Bomba ve tehditlerin  açıklık kazanmış olması can ve mal güvenliği yönünden tehdidin önem ifade etmesi halinde paniğe meydan vermeden, binanın tahliyesi ve önemli malzeme ile evrakın güvenliğine önem verilecektir.
Tehdit haberinin alınması :
Uluslararası veya milli siyasi tansiyonunun artması veya harp halinde ve buna benzer ortamlarda olası tehdit olaylarında alınacak önlemler ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir;
Tehdit telefon ile yapılmış ise;
1-Binada telefon bulunan her görevli ile santrallere bu konuda önceden eğitici bilgiler verilmiş olmalıdır.
2- Telefon ve tehdidi alan bu tehdidin mahiyetini en kısa zamanda kime iletileceği konusunda eğitilmiş olması
3- Haberleşmenin en seri nasıl ulaştırılacağı planlanırken tehdidin,
   a)Mesai saatlerinde
b)Mesai saatleri dışında olması halindeki hareket tarzları planlanmalıdır.
4-Tehdidin telefon ile yapılmasında,
a)Geliş zamanının tespiti,
b)Kullanılan kelimelerin aynen kaydedilmesi,
c)Tehdit nedeni mümkün olduğu kadar telefonda konuşturularak bilgi edinmeye gayret edilmesi ve imkan dahilinde şu soruları sorma imkanı araştırılmalıdır.
1.Bomba nereye yerleştirilmiştir?
2.Binanın hangi katındadır ?
3.Ne zaman patlayacaktır ?
4.Binayı boşaltmak gerekli midir.?
5.Bombanın cinsi nedir ?
6.Bombanın tahrip gücü nedir ?
  d)Malumat alma imkanı olması halinde telefondaki tehdidin;
1.Kadın ve erkek olduğu,
2.Ses tonuna göre muhtemel yaş durumu,
3.Konuşurken özellik ifade eden karakteristikleri, vurguları vb. dikkat edilmelidir.
4.Geri planda duyulabilen sesler kaydedilmelidir.
5.Telefon paraleli mevcut ise konuşma kayda alınmalıdır.
6.Tehdit mektup ile yapılmış ise yetkili amire durum iletilmelidir.
7.Zarfın içinde karton veya metal bir katılık varsa kurcalamalı tehlikelidir.
   e)Tehdidi yapan şahıs eğer binaya bir bombanın yerleştirilmiş olduğunu bildirirse yapılacak değerlendirme ve tahliyede çabuk davranılmalıdır.
  f)Eğer tehdit bombanın yerleştirileceği yönünde ise acele kararda lüzum yoktur. Bu konuda polis ve mülki amirler ile temas kurularak bu kabil tehditlerin yaygın olup olmadıkları araştırılmalıdır.

Tahliye :

Bomba ihbarının ciddiyeti, yapılan durum değerlendirilmesinde kabul edilmiş ise bina acele bir şekilde boşaltılmalıdır.

Tahliyede (Güvenlik Personeli Kontrolünde) Arama :

  a) Bina içerisinde boşaltma işlemi sağlandıktan sonra görevlendirilmiş personel, güvenlik  güçleri ve itfaiye ekiplerinin de katılımları ile oluşturulacak arama ekipleri, binayı arayacaklardır.
b) Bu husus yerine getirilirken çabukluğu sağlamak bakımından, her kat için arama timi oluşturulur.
  c) Aramada normal görünümü olmayan her şeye dikkat edilmelidir.
    Bu konuda,
1.Paket, boru parçası, fünye, fitil, taşlaşmış plastik kitlesi vb. cisimlere dikkat edilmelidir.
2.Ayrıca bombalar için (Tik – Tak) seslerine kulak verilmelidir.
3.Yanan fitil sesi gibi sedalara kulak verilmelidir.
4.Aramalarda personelin şahsi eşyalarına dokunulmamaya dikkat edilmelidir.
5.Binada herkesin kolayca girip çıkabileceği antre, merdiven boşluğu, tuvaletler, kazan dairesi gibi ortak yerlerin aranmasında özen gösterilmelidir.
6.Bombalı pankart intibahını veren cisimlere el sürülmemelidir.
7.Bulunan şüpheli cisimlere dokunulmayarak tedbir alınmalıdır.
Bu konuda;
   a)Görülen bomba veya şüpheli maddenin etrafında, mümkün olabildiği kadar geniş bir saha boş bırakılmalı ve personelin buraya yaklaşması önlenmelidir.
   b)Bomba uzmanı gönderilmesi için mahalli güvenlik kuvvetlerine derhal haber verilmelidir.
c)Yangın söndürme sistemi ile Sivil Savunma Servisleri hazır duruma getirilmelidir.
d)Bomba ve şüpheli cisim çevresinde çabuk yanmaya müsait araç, gereç, malzeme oradan uzaklaştırılmalıdır.
e)Olay yerinde ve yakınında, durumu şüpheli şahıslar görülürse kimliklerinin tespitine çalışılmalı ve durum üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.

SONUÇ: ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLARAK STANDARTIMIZ ÇOK İYİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMALIDIR.

SAĞLIKLI,HUZURLU,BAŞARILI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA İÇİN TALİMATTA  BULUNAN TÜM KURALLARA, KANUN VE YÖNERGELERE UYUNUZ.

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CAT  GÜVENLİK   HİZMETLERİ  UYGULAMA TALİMATINA UYGUN DAVRANMA HUSUSU PEŞİNEN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR.

UYGULAMA TALİMATINA AYKIRI DAVRANAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE CAT DİSİPLİN TALİMATI GEREĞİNCE İŞLEM YAPILACAKTIR.

KANUN YÖNERGE VE TALİMATLARA UYGUN DAVRANANLAR MADDİ *MANEVİ ÖDÜLLER  İLE ONURLANDIRILIR.

 

CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Web Tasarım