CAT Güvenlik Görev Yeri Talimatı
23 Şubat 2017

CAT Güvenlik Hizmetleri Disiplin Talimatı

BÖLÜM 1 AMAÇ KAPSAM
AMAÇ :
CAT Disiplin talimatı 5188 Özel Güvenlik Hizmetleri kanununa yönetmeliklere ve Türk Ceza Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

TCK MADDE 1.Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

TCK MADDE 2.
Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

KAPSAM:
Bu Talimat CAT Güvenlik Hizmetleri LTD ŞTİ. Kadrosunda görev yapan bütün Özel Güvenlik Görevlilerini ve büro çalışanlarını kapsar.

BÖLÜM 2
UYARI
1. Araç-gereç, silah ve tüm ekipmanlarını pis tutmak,
2. Çalıştığı yerin temizliğine, düzenine özen göstermemek,
3. Eksik evrak takibi yapmak,
4. Aykırı biçimde saç, bıyık ve favori bırakmak,
5. Görev mahallinde argo, küfürlü vb. konuşmalarda bulunmak.
6. Görev yerine eskiden çalışmış personel, arkadaş veya akrabalarını davet etmek.
7. Göreve dinlenmiş ve psikolojik olarak hazır gelmemek.

BÖLÜM 3
KINAMA
1. Görev yerine özürsüz geç gelmek,
2. Görev yerinde veya dışında arkadaşlarına karşı saygısız davranmak,
3. Herhangi bir yeri veya kişiyi arayıp soranları cevapsız bırakmak,
4. Görev yerinde uygunsuz hal-hareketlerde bulunmak,
5. Kıyafet yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek,
6. Görev mahallindeki   kişilere karşı kırıcı, saygısız davranmak ve söylemlerde bulunmak,
7. Görev başında sohbet edip görevini ihmal etmek,
8. Görevde kullanılan telsiz, haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan yada saygısızca konuşmalar yapmak yada acayip sesler çıkarıp telsiz haberleşmesini engellemek,
10.Görev mesleki konulara tutum ve davranışlara ilişkin uyarılara uymamak veya umursamamak.
11. Görev yerinde sesli bir şekilde şarkı söylemek.
12. Görev esnasında göze nahoş gelecek, örf ve adete aykırı tüm davranışlar yapmak.(Ellerini cebine sokma, sakız çiğneme, sigara içme, tespih anahtarlık ve zincir sallama, şapkayı arkaya yatırma vb.)

BÖLÜM 3
AYLIK KESİNTİ
1. Haksız yere yalandan şikayette bulunup, tutanak düzenlemek,
2. Emrinde çalışanları yada işverenin araç-gereçlerini kendi özel işlerinde kullanmak,
3. Yazılı kağıt, belge dökümanları kasıtlı yok etmek,
4. İşverenin malı, araç-gereç, silah, mermi ve donanımını bakımsızlık yüzünden kullanılmaz hale getirmek,
5. Teslim aldığı her çeşit ekipman (motorlu araç, makine, cihaz, telsiz vb. gibi) teçhizatta kusur ile hasara sebep olmak.
6. Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle kaybetmek.
7. Görev halinde kullanacağı zimmetine teslim edilen ekipmanların kaybolması yada göreve eksik ekipmanla çıkmak,
8. Güvenlik görevlisinin nöbet yerine gelmeme, hizmetin gecikmesi, durması yada aksamasına neden olmuşsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre bu kesinti uygulanır.
9. Çalışılan  projeye ait kullanılanabilir malzemeyi (faks, telefon, fotokopi vb.)şahsi amaçları için kullanmak.Özellikle telefon ile özel görüşmeler yapmak.

BÖLÜM 4
AYLIK KESİNTİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
1. Görev mahallinde Uyumak,görev yerini terk etmek gibi nedenlerle koruma sorumluluğu altında bulunan kişilerin yada kişi sahiplerine ait malların kaçması yada kaçırılmasına mahal vermek,
2. Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak yada saklamak yada saklanmasına yardımcı olmak,
3. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kalpazanlık, kasten adam yaralama, dövme vb. bu suçları işlemeye teşebbüs etmek,
4. Güvenlik görevlisinin veya güvenlik amirinin silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralanmaya sebebiyet veren yada bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
5. İş yeri Araçlarıyla  trafik kazası sonucu kusuruyla hasar ve yaralanmaya sebebiyet vermek,
6. Herhangi bir nedenle görev mahallindeki kişilere işkencede bulunmak,
7. Görev mahallindeki bölgeye giriş-çıkışları yasaklanan kişi yada araçların giriş-çıkışlarına göz yummak, aracı olmak ve yol göstermek,
8. Meskun yerlerde, insanların çoğunlukta bulunduğu giriş-çıkış yaptıkları yerlerde nedensiz ateş açmak,
9. Kaçakçılık yapmak yada kaçakçılara ortaklıkta bulunup yardıma teşebbüs etmek,
10.Bildiği şahit olduğu bir veya birden fazla suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,
11. Görev anında güvenlik zafiyeti oluşturacak şekilde gazete, dergi, roman okumak ve radyo-teyp dinlemek televizyon seyretmek, oyun oynamak.
12.İzinli olsun yada olunmasın üniformasıyla umuma açık yerlerde içki içmek veya resmi giysiyle gizlenmeyecek derecede sarhoş görünmek,
13. Görevle ilgili zafiyet ve olumsuzlukların araştırıldığında ek iş yapıldığı tespit etmek.
14.Uyuşturucu maddelerini kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya bunlara aracı olmak,
15.Kumar oynamak veya oynatmak yada bunlarla ilişki kurmak,
16. Göreve sarhoş yada içki içtiği belli olacak şekilde gelmek,Görev yerinde alkol almak  Görev mahallinde içki içilmesine göz yummak,
17.Görev yerindeki yetkilerle ve ekip arkadaşlarıyla tartışma pozisyonu yaratmak, saygısız davranmak, üstlerine yürümek, kaba kuvvete başvurmak,
18. İşverene yada ekip arkadaşlarına borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,
19. Kadın ve erkeklere laf atmak,
20. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi, inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya bölücü davranışlarda bulunmak,
21.Hizmet içinde resmi sıfatının gerektiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
22.Görev yerinde taşınması ve bulundurulması yasak şeyleri temin etmek bulundurmak.
23.Görev mahalline Cat Güvenliğin Onaylı kıyafeti dışında (sivil vb.)kıyafetle görev yapmak.
24. Görev yerinin özelliğine ve görevin çeşidine göre nöbet yerinde sabit veya sorumluluk bölgesi içinde devriye görevlerini yapmamak.Güvenlik zafiyetine sebeb olmak.
25. Yetkili olmadığı halde basına, radyo-televizyon kurumlarına bilgi yada demeçte bulunmak,
26. Görev mahallindeki Amirlerin 5188 Özel Güvenlik hizmetleri Kanununa uygun görev ile ilgili talimatlarına  uymamak,İşverenine veya hizmette bulunduğu kurum yada kurum yetkililerine karşı gelmek,
27.15 gün önceden bildirimde bulunmadan ve 2 Gün mazeretsiz göreve gelmemek
İş bu tutanakta belirtilen maddelerin tarafımca ……/……/20…. tarihinde okunup kabul edildiğini beyan ederim.Tutanakta belirtilen ve tarafımca kabul edilen maddelere herhangi bir şekilde uymamam durumunda işveren tarafından İş Mahkemeleri’ne başvurularak gerekli işlemlerin başlatılmasını kayıtsız şartsız kabul ediyorum.

ÖGG ADI  SOYADI     :
İMZA     :
Web Tasarım